Mes dirbame: I-V 08:00 - 17:00
Mes dirbame: I-V 08:00 - 17:00
Bendrasis tel. nr.
+370 670 00215

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Apsipirkimas www.esaurida.lt elektroninėje parduotuvėje vyksta be registracijos.
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi SAURIDA internetine parduotuve www.esaurida.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka SAURIDA parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi SAURIDA parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. SAURIDA parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete.

1.3. SAURIDA parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Saurida“, įmonės adresas: Montuotojų g. 8, LT-89101 Mažeikiai, įmonės kodas 266916280, PVM mokėtojo kodas LT669162811.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis SAURIDA internetinėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis SAURIDA internetinės parduotuvės paslaugomis. Naudotis SAURIDA internetine parduotuve ir joje pirkti turi teisę asmenys, sulaukę pilnametystės, SAURIDA internetinėje parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. 

1.5. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti SAURIDA internetinėje parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Tarpininko sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia SAURIDA internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ar pasirenka atsiskaitymą atisimant prekes ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Pirkėjui užsisakius prekių SAURIDA internetinėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir be išimčių sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant SAURIDA internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui būtina su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos be išimčių atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi SAURIDA internetinės parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas SAURIDA internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti SAURIDA užsakymams, darbo stabilumui, saugumui.

1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti SAURIDA elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis SAURIDA internetine parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo SAURIDA internetinėje parduotuvėje užpildyti anketą, kuri pateikiama užsakant prekes. Anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, gimimo datą, asmens kodą, adresą ir kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vardo ir pavardės laukeliuose pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi.

2.3. Pirkėjo užsakymo metu pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi SAURIDA internetinės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais) arba ne jaunesnis nei 20 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis SAURIDA parduotuvės paslaugomis.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą paspaudus varnelę anketos apačioje.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos SAURIDA internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme pateiktos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis SAURIDA internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Per elektroninę bankininkystę.

3.2.2. Apmokėjimas naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai atsiskaitymas už prekes jų atsiėmimo metu pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, Maestro, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele.

3.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais – tai atsiskaitymas už prekes jų atsiėmimo metu arba kai yra pristatomos prekės į namus.

3.2.4. Sauridos kreditine/debetine kortele atsiėmimo metu ar pristatymo metu.

3.3. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik pardavėjui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas.

3.4. Pirkėjui, pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo, jeigu to prašo klientas.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. SAURIDA internetinės parduotuvės prekyba vykdoma puslapyje nurodytose Prekybos teritorijose yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekės atsiimamos pasirinktame atsiėmimo punkte. 

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma SAURIDA internetinės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“.

4.3. Pirkėjo užsakytas prekes pirkėjas gali atsiimti pasirinktame atsiėmimo taške.

4.4. Pinigai už pristatymą nėra grąžinami.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų SAURIDA internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 

5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už SAURIDA internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti SAURIDA internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės atsiėmimo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: [email protected].

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.6. punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.4.1. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.4.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.5. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Jei Pirkėjas nėra patenkintas atsiėmimo metu greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių atsiėmimo el. paštu: [email protected] arba telefonu: +370 607 85250. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.

Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. 

6.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: [email protected] arba telefonu: +370 607 85250. Pirkėjui, pageidaujant grąžinti prekes jų atsiėmimo metu, prekės grąžinamos atsiėmimo vietoje.

6.7. Grąžinant ar keičiant SAURIDA internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą ir pirkimo kvitą.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, Viber, WhatsApp, Messenger.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu ([email protected]) ar telefonu (+370 607 85250), Viber, WhatsApp, Messenger.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 526 26751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

8.6. Pirkėjas (fizinis asmuo) dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas [email protected], telefonas (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt ) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/ods/))

Atgal į viršų
Pirkinių krepšelis